O projektu

“Introducing Advanced Life Support Certified Trainings Into Czech Republic” je společný projekt České resuscitační rady, University Hospitals Bristol NHS Foundation Trust a Polské resuscitační rady. Projekt byl podpořen z prostředků Evropské komise, grantového schématu Leonardo da Vinci / Transfer inovací.

Podobně jako v jiných rozvinutých populacích, onemocnění srdce a cév jsou nejčastější příčinou úmrtí v České republice. Přestože se podařilo smrtnost snížit z 311 na 100000 obyvatel v roce 1990 na 176 v roce 2008 [1] – cena za ischemické příhody zůstává stále příliš vysoká. Ve srovnání s průměrem zemí EU (SDR 90 na 100000), nebo dokonce s členskými státy EU před rokem 2004 (SDR 71), je vidět, že na tomto poli by se dalo mnohé zlepšit.

Z pacientů, ošetřených v posledním roce s dostupnými statistikami (2009) pro akutní koronární syndrom, se 26.224 nacházelo v době vzniku obtíží doma. To znamená, že účinná odezva zdravotnického systému na oběhovou nestabilitu nebo selhání oběhu má životně důležitý význam. Celkem 7.815 z těchto pacientů utrpělo náhlou zástavu oběhu a bylo týmem přednemocniční péče resuscitováno [2]. Přestože nemáme přesné statistiky o incidenci zástav oběhu v nemocnici, měla by mít úroveň přípravy nemocničních týmů na náhlou zástavu oběhu podobnou prioritu jako v mimonemocničním prostředí.

Resuscitační postupy v ČR upravují zejména doporučení odborných společností [4], které jsou v souladu s globálně platnými Guidelines European Resuscitation Council (ERC), multidisciplinární vědecké instituce, hrající vedoucí roli ve výzkumu a vzdělávání v oblasti medicíny kritických stavů. V České republice dosud není zájemcům k dispozici jiný kurz, oficiálně uznaný ve všech ostatních státech EU, než Advanced Life Support Provider Course (ALS). Tento web je věnovaný právě těmto kurzům a informacím o nich. Web spravuje Česká resuscitační rada.

Projekt na podporu zavedení kurzu ALS, který probíhal v letech 2011-2013, implementoval strukturovanou, praktickou intenzivní výuku resuscitace tak, jak ji zná západní Evropa od devadesátých let, do systému celoživotního vzdělávání zdravotnického personálu v ČR.

Cílem projektu bylo:

1/ zvýšit jistotu a znalosti zdravotníků urgentní medicíny, lékařů i sester a zdravotnických záchranářů, v situacích selhávání základních životních funkcí, prostřednictvím kurzu zařazeného do celoživotního učení (kurzem prošlo v době trvání projektu více než 170 zdravotníků);

2/ povzbudit mezinárodní spolupráci na poli výměny know-how na poli resuscitace (zde je výsledkem například pracovní skupina instruktorů ze zemí východní Evropy, která se pro Guidelines 2015 zabývá bezpečností a efektivitou použití přítlačných elektrod);

3/ umožnit absolventům kurzu osobní rozvoj a pracovní mobilitu na evropském pracovním trhu ve zdravotnictví.

Projekt realizovala Česká resuscitační rada, národní partner European Resuscitation Council v ČR.

Kurz byl připraven v souladu s European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation.

[1] World Health Organization Regional Office for Europe: European health for all database (HFA-DB), Updated: July 2010.

[2] Ministerstvo zdravotnictví: Ročenka ÚZIS A (MZ) 1-01, 2010.

[3] European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2010. Resuscitation 1 October 2010 (volume 81 issue 10)

[4] Společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof: Neodkladná resuscitace. Doporučený postup, 2009, ve znění aktualizace z roku 2011.